Terms and conditions

Boeken via Cargoplot

 1. We proberen de beste match in de transport industrie voor elke aanvraag te vinden.

 2. We werken als een handelsagent, de aanvrager zal de beste offertes die Cargoplot kan vinden ontvangen.

 3. Nadat de aanvrager zijn keuze voor een offerte kenbaar maakt aan Cargoplot, informeert Cargoplot de aanbieder van de offerte. De aanvrager gaat dan de overeenkomst aan met de partij die bij de gekozen offerte hoort.

 4. De offerte zal omschrijven wat wel en niet is opgenomen in de overeenkomst voor de opgegeven prijs. Het afhandelen van de executie is de verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gekozen aanbieder.

 5. Cargoplot kan assisteren in de communicatie met de gekozen aanbieder, maar draagt geen verantwoordelijkheid in het transporteren van goederen of de executie van overige delen van de offerte.

 6. Vanaf het moment dat de klant zijn keuze voor een offerte kenbaar maakt, accepteert hij de verplichting die voortvloeien uit de gekozen offerte.

 7. Onze algemene voorwaarden en overige informatie op deze pagina, worden geaccepteerd bij het versturen van een aanvraag op onze website.

PRIVACYVERKLARING

Cargoplot respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken www.Cargoplot.com/cookies. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.Cargoplot.com

 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Cargoplot, gevestigd te Kantbeugel 1, 1648 HW De Goorn, kvk-nummer: 77768817.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met

nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Cargoplot en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via mdereij@Cargoplot.com. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@cargoplot.com. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@cargoplot.com. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. - Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. - Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: - Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) - Google Analytics (analytische cookie) - Facebook (tracking cookie) - Google Adwords (tracking cookie) 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: autoriteitpersoonsgegevens

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Maarten de Reij, info@cargoplot.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN CARGOPLOT

Definities

Cargoplot: Cargoplot, opgericht in Amsterdam, Kamer van Koophandel nr. 77768817.

Klant: de persoon waarmee Cargoplot een afspraak maakt.

Partijen: Cargoplot en klant samen.

Klant: een klant is een individu die acteert voor persoonlijke doelen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van dienst of product door of in opdracht van Cargoplot

 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat expliciet is overeengekomen.

 3. De partijen sluiten de toepasselijkheid van verdere of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of een derde expliciet uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Cargoplot zijn zonder verplichting, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte is geldig voor een maximumperiode van 2 dagen vanaf de datum van verzenden, tenzij een andere periode is vermeld in het aanbod of de offerte.
 3. Als de klant het aanbod of de offerte niet binnen de maximumperiode accepteert, verloopt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaalbestellingen, tenzij de partijen hierover expliciet en schriftelijk over in overeenstemming zijn.

Aanvaarding

 1. Bij het aanvaarden van een offerte of aanbod, behoudt Cargoplot het recht de offerte in te trekken binnen 5 dagen na het accepteren van de offerte, zonder verplichting aan de klant.
 2. Verbale acceptatie door de klant geeft Cargoplot enkel een verplichting nadat de klant geschreven conformeert (of elektronisch).

Prijzen

 1. Alle prijzen die gebruikt worden door Cargoplot zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief alle andere kosten zoals heffingen, administratie-, reis-, transportkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. Cargoplot behoudt ten alle tijden het recht alle prijzen voor producten en diensten omschreven op de website aan te passen.
 2. Partijen kunnen een no-cure no-pay afspraak maken. Voorwaarden van betalingen en commissies worden overeengekomen in het contract.

Gevolgen van te late betaling

 1. Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaald, heeft Cargoplot recht op meerbetalting van 1% rente per maand, vanaf de dag dat de klant de betalingstermijn heeft gemist, waarbij een deel van een maand gerekend wordt als een hele maand.
 2. Als de klant in faillissement verkeert, is hij ook verplicht buitengerechtelijke incassokosten te betalen en eventuele compensatie aan Cargoplot te betalen.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de restitutie van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Als de klant niet tijdig betaald, kan Cargoplot zijn verplichting aan de klant opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
 5. In het geval van liquidatie, faillissement, uitstel van betaling door de klant, moeten de vorderingen van Cargoplot direct betaald worden.
 6. Als de klant weigert mee te werken aan het uitvoeren van de prestatie overeenkomst van Cargoplot, zal hij nog steeds verplicht zijn de volledige prijs te betalen aan Cargoplot.

Opschorting van verplichtingen van de klant

De klant ziet af van het recht om zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Regeling

De klant ziet af van het recht om een schuld aan Cargoplot te verrekenen met een claim op Cargoplot.

Verzekering

 1. De klant verzekerd zich, en blijft verzekerd voor de volgende objecten tegen vuur, explosie, waterschade en diefstal:
 2. Geleverde goederen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst

goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud 3. Bij het eerste verzoek van Cargoplot, levert de klant de verzekeringspolis voor inspectie.

Garantie

Wanneer de partijen in overeenkomst zijn over de te leveren diensten, is alleen een inspanningsverplichting voor Cargoplot van toepassing, geen verplichting tot resultaat.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. argoplot voldoet zo goed als zijn kennis en en kunde toe laat en in overeenstemming met goed vakmanschap aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Cargoplot behoudt het recht om de overeengekomen diensten (deels) uit te laten voeren door derden.
 3. De executie van de overeenkomst vindt plaats onder wederzijds overleg en na geschreven overeenkomst en betaling van het vooraf afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Cargoplot de overeenkomst tijdig kan uitvoeren.
 5. Als de klant niet verzekerd dat Cargoplot tot tijdige uitvoering van de overeenkomst kan komen, kan dat resulteren in extra kosten/uren toegerekend aan de klant.

Verplichting tot informeren

 1. De klant zal alle informatie, data en documenten relevant voor het correct uitvoeren van de overeenkomst aan tijdig en in het gewenste document vorm/type aan Cargoplot beschikbaar stellen.
 2. De klant staat garant voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, data en documenten die beschikbaar worden gesteld aan Cargoplot, ook als die van derden komen. Tenzij anders voorgeschreven door de aard van de overeenkomst.
 3. Als de klant niet tijdig en naar behoren voorziet in de informatie, data en documenten in redelijkheid vereist door Cargoplot en de uitvoering van de overeenkomst is daardoor vertraagd, zullen de resulterende extra kosten en uren doorberekend worden aan de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Cargoplot en de klant is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of dat expliciet anders is overeengekomen.
 2. Als een vast termijn is overeengekomen, zal het stilzwijgen omgezet worden in een open-eind contract aan het einde van de termijn, tenzij 1 van de partijen het contract tussentijds opzegt, met een opzegtermijn van 2 maanden, of als de klant het contract opzegt met inachtneming van de overeengekomen termijn 1 maand voor het einde van de termijn.
 3. Als de partijen een termijn hebben opgenomen in de overeenkomst over het voltooien van bepaalde activiteiten, is dit nooit een harde deadline, tenzij expliciet anders gespecificeerd in schrijven. Als de termijn verstreken is, moet de klant Cargoplot een geschreven redelijke termijn om de activiteiten af te ronden sturen, voordat hij de overeenkomst mag beëindigen en schade claimen.

Annulering van de overeenkomst voor een onbepaalde tijd

 1. De klant kan de afgeronde overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindiging op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De klant kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindiging op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Geheimhoudingsplicht

 1. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Cargoplot geheim.
 2. Hetzelfde is van toepassing op alle andere informatie met betrekking tot Cargoplot, voor welke hij weet of binnen alle redelijkheid kan weten dat het geheim of confidentieel is, of waarvan verwacht kan worden dat het openbaren ervan Cargoplot kan schaden.
 3. De klant neem alle benodigde maatregelen om zeker te stellen dat hij de informatie beschreven in paragraaf 1 en 2 geheim houdt.
 4. De verplichting van geheimhouding beschreven in dit artikel is niet van toepassing op de informatie:

⋅⋅welke reeds publiek beschikbaar is gemaakt voordat de klant deze informatie tot zijn beschikking heeft gekregen, of welke later publiek beschikbaar is gemaakt zonder dat de klant zijn confidentialiteitsplicht heeft geschonden ⋅⋅welke publiek is gemaakt door de klant als gevolg van een wettelijke verplichting. 5. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is van toepassing voor de duur van de overeenkomst en de periode 3 jaar daarop volgend.

Boetes

 1. Als de klant de artikelen over geheimhouden of intellectuele eigendommen in deze algemene voorwaarden schendt, dan moet hij per direct een boete betalen van een boete € 5.000 en € 1.000 voor elke schending en 5% voor elke dag dat de schending aanhoudt.
 2. Geen schade, voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke procedure is nodig om de boete omschreven in de eerste paragraaf van dit artikel te vorderen.
 3. Het ontvangen van de boete waar aan gerefereerd wordt in de eerste paragraaf van dit artikel zal geen invloed hebben op de rechten van Cargoplot, inclusief de rechten op een vordering.
 4. Het recht op betaling van de boete omschreven in de eerste paragraaf van dit artikel zal geen effect hebben op de andere rechten van Cargoplot, inclusief het recht om compensatie te vorderen in naast de boete.

​​​​Vergoeding

De klant vergoed Cargoplot voor alle claims van derden die gerelateerd zijn aan het product en/of de service geleverd door Cargoplot.

Klachten

 1. De klant moet een service van Cargoplot zo snel mogelijk beoordelen op tekortkomingen.
 2. Als het geleverde product niet voldoet aan wat de klant naar alle redelijkheid kan verwachten van de overeenkomst, moet de klant Cargoplot hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, maar in elk geval binnen 1 maand van de constatering van de tekortkoming.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de mogelijke tekortkomingen, zo dat Cargoplot adequaat kan reageren.
 4. De klant moet demonstreren dat de klacht gerelateerd is aan de overeenkomst tussen de partijen.
 5. Als een klacht gerelateerd is aan lopend werk, kan dit in geen geval leiden tot een verplichting van Cargoplot om ander werk uit te voeren dan voorheen overeengekomen.

Kennisgeving

 1. De klant dient Cargoplot geschreven (elektronisch) op de hoogte stellen van elke in vorm van in gebreke zijn van een van de partijen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat de geschreven (elektronisch) ingebrekestelling Cargoplot tijdig bereikt.

Hoofdelijke en gedeelde klant aansprakelijkheid

Als Cargoplot in overeenkomst treed met meerdere klanten, zal elke klant samen en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het volledig bedrag verschuldigd aan Cargoplot in die overeenkomst.

Aansprakelijkheid van Cargoplot

 1. Cargoplot is alleen aansprakelijk voor de schade die klanten hebben geleden als gevolg van opzet of grove nalatigheid.
 2. Als Cargoplot aansprakelijk is voor schade, is het alleen aansprakelijk voor de directe schade als gevolg van dat wat overeengekomen is.
 3. Cargoplot is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, verlies van winst, verlies van besparingen of schade door derden.
 4. Als Cargoplot aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot hoeveel betaald wordt door de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering en wanneer niet de (volledige) betaling door de verzekeringsmaatschappij de schade dekt, is het gelimiteerd tot (het gedeelte) van de factuur waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleurenprinten, tekeningen en omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn alleen indicatief en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant om compensatie van Cargoplot te ontvangen zal, in elk geval, binnen 12 maanden na de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid direct of indirect uit voort is gevloeid vervallen. Dit sluit de provisies in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als Cargoplot toerekenbaar niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding van deze overeenkomst niet rechtvaardigt door zijn bijzondere aard of geringe invloed.
 2. Als de vervulling van de verplichtingen van Cargoplot niet permanent of tijdelijk niet mogelijk zijn, kan ontbinding alleen maar plaatsvinden nadat Cargoplot in gebreke is.
 3. Cargoplot heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant niet volledig of op tijd zijn verplichtingen in de overeenkomst nakomt, of de omstandigheden Cargoplot gegronde reden geven tot vermoeden dat de klant niet in staat zal zijn om aan zijn verplichting te voldoen.

Force majeure

 1. In aanvulling op de bepalingen van artikel 6:75 BW, een tekortkoming van Cargoplot in de vervulling van zijn verplichtingen aan de klant kan niet aan Cargoplot toegerekend worden, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Cargoplot kan worden verlangd.
 2. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Cargoplot een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Cargoplot daaraan kan voldoen.
 3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 4. Cargoplot is in geval van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Cargoplot is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Veranderingen kunnen op elk moment gemaakt worden.
 3. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit de overeenkomst met Cargoplot niet overdragen aan Derden zonder geschreven toestemming van Cargoplot.
 2. Deze bepaling geldt als clausule met vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van ongeldigheid of nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die ongeldig of nietig is verklaard, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Cargoplot in gedachten had bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.

COOKIEVERKLARING

Het gebruik van cookies

www.cargoplot.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  1. Het aantal unieke bezoekers

  2. Hoe vaak gebruikers de site bezoeken

  3. Hoe vaak gebruikers de site bezoeken

  4. Welke pagina’s gebruikers bekijken

  5. Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken/bij welke pagina bezoekers de site verlaten

 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

  1. Welke pagina's je hebt bekeken

  2. Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleve

  3. Bij welke pagina je de site hebt verlaten

 • Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouwtoestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 • Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 • Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@Cargoplot.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.Cargoplot.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@Cargoplot.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@Cargoplot.com.

02 september 2019